Değerleme Talep Formu

BLOG – MAKALE

 • Teminat Amaçlı Değerleme Süreci

  Gayrimenkul sektöründe değerleme ihtiyaçları ortaya çıktığında başvurulan teminat amaçlı değerleme işlemleri, bankalar ve diğer farklı finans kuruluşlarının vermiş oldukları ticari ya da bireysel kredi süreçlerinde; teminat alabilmek için sigorta şirketleri aracılığıyla acentelerden istenen teminat ipotekleriyle ilgili tüm gayrimenkul değerleme süreçlerini...
 • KIYI ALANLARINDA KULLANIM TÜRLERİ

  Kıyı alanlarında değerleme konusuna değinmek için öncelikle yasal mevzuata göre yapılaşma koşulları ve buna ilişkin kavramlar incelenmelidir. Kıyı kavramı kent planlama açısından bakıldığında ise 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre “Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alan” olarak tanımlansa da...
 • İmar Uygulaması ve Değerleme

  Ülkemizde değerlendirilmekte olan imar projelerinde dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de imar uygulaması ve değerleme konusudur. Ortaya konan pek çok imar projesinde gayrimenkuller üzerinde yapılacak değerlemelerde bir takım eksiklikler görülebilir. Bunun nedeni, yapılan uygulamalarda taşınmazın...
 • Gayrimenkulde Yer Seçimi

  Gayrimenkul dünyasında kendine çok büyük bir pay edinen arsa yatırım süreçleri, birincil unsur olarak yer seçimini baz almaktadır. Bir yerin doğru bir şekilde seçilmesi, arazi geliştirme yöntemleri dahilinde olumlu sonuçlar elde edilebilmesi ve gelir kaynağının sorunsuz bir şekilde oluşturulabilmesi gibi...
 • Gayrimenkul Değerleme Nedir? Koşulları Nelerdir?

  Yürürlükte olan mevcut mevzuata göre tüm resmi ve özel kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere ait gayrimenkullerin, bu gayrimenkullere ait faydaların ve hakların; tüm gayrimenkul projelerinin uluslararası metotlar kapsamında etik kurallar baz alınarak yapılan ekspertiz işlemlerinin ve bu işlemlere ait raporların...
 • Gayrimenkul Sektöründe Pazar Araştırması ve Sektöre Dair Analiz Süreçleri

  Global düzeyde geniş ve pek çok alt dalı bulunan gayrimenkul sektörü, çok büyük yatırımlara konu olduğundan bu süreçler için eksiksiz analizler ve araştırmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle yatırıma söz konusu olacak süreçlerin derinlemesine alanında uzman ekipler tarafından ele alınarak analizlerinin yapılması...
 • Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

  15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile Değerli Konut Vergisi Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2021 yılı için “5.227.000 TL”yi aşan (78 Seri No.lu Emlak Vergisi...
 • Gayrimenkul Fizibilite Raporu Nedir? Neden Gereklidir?

  Gayrimenkul alış, satış ve değerleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan gayrimenkul fizibilite raporu genel hatlarıyla, gayrimenkul değerleme raporu hizmetlerinin ve imar durumu raporu hizmetinin genel olarak tek bir rapor üzerinde toplanmış halidir. Bu rapor üzerinden ait olduğu taşınmaza ait bütün veriler değerlendirme...
 • Kentsel Dönüşümle İlişkin Veri Taban ve Model Geliştirmesi

  Kentsel dönüşüm kavramı uygulama biçimleri ve uygulanacak alanların niteliklerine göre farklı perspektiflerle ele alınan çok yönlü bir kavram olup tarihsel süreç içerisinde değişen zaman dinamikleri doğrultusunda da farklı tanımlamalarla ele alınmıştır. Buna göre kentsel dönüşüm alanına özgü nitelikler dikkate alınarak...
 • Site veya Bina Ölçeğinde Yapılan Kentsel Dönüşüm Değerleme Çalışmaları

  Kentsel dönüşüm çalışmaları son zamanlarda özellikle mega kentlerde sağlıklı bir şehirleşme düzeni kurabilmek ve riskli yapıları ortadan kaldırabilmek için oldukça faydalı olan uygulamalardan bir tanesidir. Site veya bina ölçeğinde yapılan kentsel dönüşüm değerleme çalışmaları sayesinde hem malikler hem de hak...
 • Üst Hakkı Nedir?

  Üst hakkı dediğimiz kavram, Türk Medeni Kanunu’nun 4271 sayısının 826. Maddesinde düzenlenmiş olan bir irtifak hakkıdır. Bu hakka göre bir arazi sahibine sahip olduğu arazinin altına ya da üstüne yapı yapmak, varsa mevcut yapıyı muhafaza etmek hakkı tanınmaktadır. İlgili olan...
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlendirmesi

  2001 yılına kadar Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) adıyla yayınlanan bu standartlar bu yıldan sonra Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olarak yayımlanmaya başlamıştır. 2002 yılında tüm Avrupa Birliği ülkeleri bu standartlara tabi olacağını duyurmuştur. Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında ülkemizde 2017...
 • Türk Vatandaşlığı İçin Gayrimenkul Değerleme

  İnsanlar farklı ülkelerden vatandaşlık alabilmek için ülkelerin belirlediği şartları yerine getirmek zorundadır. Vatandaşlık almak için kişilerin en sık başvurduğu yöntemlerden birisi, vatandaşlığı istenilen ülkeden bir taşınmaz edinilmesidir. Türk vatandaşlığı için gayrimenkul değerleme ihtiyacı da bu tip vatandaşlık edinme ihtiyacı durumlarının neticesinde...
 • Gayrimenkul Pazar Değeri Kavramı Nedir?

  Gayrimenkul piyasasında, değerleme unsurları içerisinde değerlendirilebilecek pek çok kavram bulunmaktadır. Doğru şartlarda ve doğru piyasa koşullarında yapılacak değerlemenin hem satıcı hem de alıcı tarafından oldukça tatmin edici sonuçları olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda gayrimenkul pazar değeri kavramını da iyi...
 • Kentsel Dönüşüm Sürecinde Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

  Çıkartılan kentsel dönüşüm yasası, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının yada bir parselin, olası depremlere karşı zemin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıkları da dikkate alınarak,...
 • Teminat Amaçlı Değerleme

  Gayrimenkul dünyasında son derece önemli olan teminat amaçlı değerleme işlemleri, hem bankalar için hem de diğer finans kuruluşları için verdikleri bireysel ve ticari kredi teminatı adına, sigorta şirketleri vasıtasıyla acentelerden istenen gayrimenkul teminat ipoteklerine konu her türlü gayrimenkul değerleme sürecini...
 • Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

  Yatırım konusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında değerlendirilebilecek pek çok fırsat ortaya çıkabilmektedir. Uluslararası gayrimenkul yatırım danışmanlığı ortaya çıkan bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirip kâr elde edebilmek için alınan hizmetler bütünüdür. Normal şartlarda gayrimenkul piyasasında alım işleri,...
 • Gayrimenkul Pazar Analizi ve Danışmanlık

  Gayrimenkul piyasasında yapılacak herhangi bir yatırımın, bu yatırımın esas konusu olacak durumun araştırılması sürecinde gayrimenkul pazar analizi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması oldukça önemlidir. Yapılacak pazar analizleri; yatırımın oluşturulma sürecinden önce yatırıma konu olacak bölgenin, durumun ya da ürünün temel özellikleriyle ilgili...
 • Gayrimenkul Yönetimi Ve Proje Danışmanlığı

  Gayrimenkul piyasasında mülk sahiplerinin ihtiyaç duyduğu gayrimenkul yönetimi ve proje danışmanlığı hizmeti, sürecin en başından sonuna kadar titizlikle ve dikkatle gidildiği sürece oldukça başarılı işler yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.  Gayrimenkul yönetimi dediğimiz kısım özetle, yatırım amacıyla elde edilmiş mülklerin gayrimenkul sahipleri...
 • Değerli Konut Vergisi ve Gayrimenkul Değerleme Raporu

  Gayrimenkul piyasasında önemli kavramlardan olan değerli konut vergisi ve gayrimenkul değerleme raporu, birbirlerinden farklı kavramlar olsa da özünde mülk sahiplerini ilgilendiren ve bir noktada birbirleriyle alakaları bulunan durumlardır. İlk olarak değerli konut vergisini ele alırsak, 2019 yılında yürürlüğe girmiş ve 2020...
 • İmar Barış Kanunu Nedir?

  İmar barış kanunu, taşınmaz gayrimenkullerin arasından ruhsatsız olanların ve bulunduğu koşullara göre aykırı ruhsat bulunanların devlet tarafından getirilen “imar affı” ile ruhsatlarının yeniden düzenlenmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. İmar barışı kanununa göre; anayasada bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16....
 • MAKİNE DEĞERLEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

  Makine değerleme, fabrikalardaki ve imalathanelerdeki makinelerin ve bu makinelerin teçhizatlarının; üretim amaçlı taşınmazların ve genel yapı itibariyle varlıkların maddi olarak değerlendirilmesi süreci için yapılan değerleme aşamalarıdır. Bu aşama sayesinde makinelerin her açıdan değerlemesi belirlenebilirken aynı zamanda daha faydalı bir ömür...
 • Gemi ve Her Türlü Deniz Vasıtasıyla Değerlemesi

  Dünya ticaretine konu mal ve hizmetlerin yaklaşık %80’ i deniz taşımalığı ile sağlanmaktadır. Emtiaların, ürünlerin ve insanların hareketini kolaylaştıracak etkin bir deniz endüstrisi bir gelişmişlik göstergesi olup iyi, güvenli ve düşük maliyetli olması önemini artırmaktadır. Taşınır varlıkların değerlemesi kapsamında gerek...
 • Konut Ekspertizi Nedir?

  Konut ekspertizinden önce değerlemeden bahsedelim. Değerleme olarak da ifade edilen “Ekspertiz” ilgili uzman tarafından bir varlığın değerinin belirlenmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Günümüzde “değerleme” kelimesinin yerine kullanılan ve kabul gören bir terimdir “Ekspertiz”. Gayrimenkul ekspertizi, konut ekspertizi veya daha çok bilinen adıyla...
 • Makine Değerleme Nedir?

  Makine değerleme, endüstriyel üretim hatları ve bu üretim faaliyeti içerisinde yer alan ana ve yardımcı makine-ekipmanlar, taşıt araçları, iş makineleri, kara, hava, deniz araçları, ofis mobilya ve demirbaşları vb. maddi duran varlıkların gerekli analiz ve değerlemenin amacına uygun yaklaşımlarla pazardaki...
 • Gayrimenkul Değerleme Nedir?

  Gayrimenkul değerleme diğer bir adıyla ekspertiz faaliyeti,  değerleme uzmanı tarafınca tüzel ya da gerçek kişi veya kamu kurum kuruluşlarına ait olan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların yürürlükte bulunan mevzuat kuralları çerçevesinde, taşınmaz/varlık için en uygun...
 • SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN GAYRİMENKUL DIŞINDAKİ VARLIKLARIN SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDAKI DEĞERLEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR’A DAİR 11.04.2019 TARİH VE 21/500 SAYILI KARARI HAKKINDA – 12.04.2019

  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.04.2019 tarih 21/500 sayılı Kararı ile ”Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar” ile ilgili düzenleme yapılarak 11.04.2019 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. Bu karara göre, “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul...